Actueel

Motie 7 maart a.s.

Zaterdag 7 maart, congres PvdA. Op dit congres staat de motie van Gerard Bosman “tegen gele nep vakbonden” ter discussie. Nadat aanvankelijk door de fracties van eerste en tweede kamer de motie ontraden werd. Deze afwijzing is door de indiener met succes bestreden. De motie krijgt in het land voldoende steun. Het ziet er naar uit dat de motie wordt aangenomen. Zie deze aanvulling voor het PvdA-congres geschreven door Gerard Bosman.

16 februari 2020

“Stemlokaal PvdA geopend: stem nu voor de motie!
Tot mijn verbazing heeft men op het Stemlokaal een advies geplaatst over deze motie om deze aan te houden. Verbazing, omdat zulke preadviezen in strijd zijn met de eerder aangenomen resolutie ledendemocratie. En verbazing, omdat men mij niet benaderd heeft over dit verzoek. In strijd met de regels en onfatsoenlijk.

Het preadvies luidt als volgt: “De Partij van de Arbeid vindt dat werknemers zeker moeten zijn van een fatsoenlijk loon en goede arbeidsomstandigheden. Dat gold vroeger en dat geldt nu. Er moet meer goed werk komen. Werknemers die zich organiseren in vakbonden staan sterk.

In deze tijd organiseren werknemers zich op verschillende manieren: via de grote, gevestigde vakbonden, in actiegerichte ad hoc groepen, zoals ‘PO in actie’ en soms ook via andere verbanden. Ook zien we initiatieven om meer draagvlak onder alle werknemers te zoeken voor cao’s, of om zzp’ers te betrekken bij cao’s.

Die verscheidenheid in organisatievormen mag er niet toe leiden dat het voor werkgevers makkelijker wordt om vakbonden opzij te schuiven en minder goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken voor hun werknemers te maken. Toch zien we dat hier en daar gebeuren. Daarom heeft de Tweede Kamerfractie eerder al vragen aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesteld over de arbeidsvoorwaarden bij Picnic en Deliveroo.

De Tweede Kamerfractie wil – met instemming van de Eerste Kamerfractie – de SER vragen om een vervolgadvies te geven op het eerdere advies Verbreding draagvlak cao-afspraken (2013) om zo recht te doen aan de rechtmatige rol van de vakbonden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Om die reden zou de fractie willen verzoeken om deze motie aan te houden.”

De fractie draait om de hete brei heen. Mijn motie gaat over het weren van bonden die voornamelijk afhankelijk zijn van financiële bijdragen van werkgevers, zoals het AVV van PvdA Eerste Kamer fractievoorzitter Mei Li Vos. Dat heeft niets van doen met actiegerichte ad hoc groepen als PO in Actie. En de organisatievorm van het AVV, door niet-leden te laten meestemmen, ondermijnt de positie van vakbonden. Dat zien we ook, want bijna geen hond is lid van het AVV. De AVV bevordert free riders gedrag, meeprofiteren van een cao zonder een bijdrage te leveren. De beweging moet juist de andere kant op, door het lidmaatschap meer lonend te maken, bijv. door delen van het profijt van cao’s alleen toe te kennen aan vakbondsleden.

Ik ga niet in op de suggestie om de motie aan te houden. Daar is geen enkele reden toe. Integendeel. Het is in het belang van de geloofwaardigheid van onze partij om nu orde op zaken te stellen op dit pijnlijke dossier, en daarmee niet te wachten tot we midden in verkiezingstijd zitten. Het is goed dat Mei Li Vos nu eieren voor haar geld gekozen heeft en haar bezoldigde bestuurspositie heeft opgegeven bij het AVV, nu moet onze partij duidelijk maken dat we ook afstand nemen van dit soort praktijken.”
Tot zover Gerard Bosman.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *